LAT RUS ENG

 

SIA "UNISTARS"

Galvenais birojs
Adrese: Br?v?bas 97,
R?ga, LV-1001
T?lrunis: 67791212, 67791203
Fakss: 67791250
E-pasts:
info@unistars.lv

Diennakts klientu pal?dz?bas dienests
T?lrunis: 67791210 (bezmaksas)

Mob.t?lrunis: 25443210
Fakss: 67791717
E-pasts:
support@unistars.lv

UNISTARS ir viens no vadošajiem telekomunik?ciju operatoriem Latvijas tirg?.

UNISTARS dibin?ts 2000.gad? ar m?r?i izveidot augstas kvalit?tes infrastrukt?ru un uz t?s b?zes sniegt telekomunik?ciju un datu p?rraides pakalpojumus.

UNISTARS izmanto savu nacion?lo platjoslas t?klu UniT , kas ir optimiz?ts kvalitat?vai un drošai datu, video un balss p?rraidei. UniT t?kls jau tagad p?rkl?j vair?k k? 90% R?gas teritorijas, R?gas rajonu, k? ar? v?l 17 citas Latvijas pils?tas.

UNISTARS pied?v? saviem klientiem unik?lu MULTI pakalpojumu sniegšanas koncepciju - nodrošin?t saviem klientiem kvalitat?vus un drošus pakalpojumus, kas tiek pied?v?ti k? projekti «no A l?dz Z», un katrs tiek piel?gots konkr?t? klienta ?pašaj?m vajadz?b?m. Pakalpojumus var kombin?t t?, lai izveidotu vislab?ko risin?jumu tieši Jums.

Uz??muma droš?ba, t? profesion?l? pieeja un integr?tie pakalpojumi padara UNISTARS par teicamu partneri ikvienam, kam nepieciešama ?tra datu p?rraide un drošas telekomunik?cijas par konkurentsp?j?g?m cen?m. Šodien vair?k nek? 600 komp?niju ir izv?l?juš?s UNISTARS par savu partneri un veiksm?gi izmanto m?su pakalpojumus.


2015.03.04

SIA Unistars uzvar?ja iepirkum? un ieguva ties?bas sl?gt l?gumu ar R?gas Domi par sakaru kan?lu nodroin?anu RD strukt?rvien?b?m. Gadu gait? SIA Unistars ir pier?d?jusi sevi k? uzticamu sadarb?bas partneri.

2015.01.08

Moderniz?cijas projekta ietvaros SIA Unistars paplain?ja optisko t?klu, piesl?dzot t/c Domina Shopping un t/c R?ga Plaza pie ?trgaitas t?kla.

 
UniINTERNET
INTERNETA PIEK?UVES PAKALPOJUMS
Aizsarg?ts Interneta piesl?gums J?su birojam vai visam korporat?vam datoru t?klam!
UniBIT
PRIV?TAIS KORPORAT?VAIS DATORU T?KLS
Apvienojiet visus J?su birojus vien? aizsarg?t? priv?t? t?kl?!
UniPOS
POS TRANZAKCIJAS
Savienojiet J?su kred?tkaru nolas?t?ju ?tr?k un ekonomisk?k!
UniTEL
KORPORAT?VAIS BALSS T?KLS UN PUBLISKIE BALSS PAKALPOJUMI
Ietaupiet l?dz pat 95% par telefona sarun?m!
UniVEIKALS (komplekts)
SPECI?LS RISINAJUMS VEIKALIEM
Visas nepiecieamas veikalam telekomunik?cijas!
UniCELTNIEKS (komplekts)
UNIK?LS RISIN?JUMS CELTNIEKIEM
Telekomunik?cijas, nepiecieamas celtniec?bos objektos!
www.clarus.lv
Sākumlapa jaunumi partneri kontakti